Home หลักสูตร เปิดรับการฝึกอบรมแพทย์แผนไทยพัฒนา
หลักสูตร เปิดรับการฝึกอบรมแพทย์แผนไทยพัฒนา
     เปิดรับฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย, เภสัชกรรมไทย, การนวดไทย  และสาธิตการนวดเพื่อสุขภาพ นวดรักษา ดูแลแม่หลังคลอด ดูแลความงามใบหน้า

มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา โดย สถาบันแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ เพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทย
   เปิดรับฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย, เภสัชกรรมไทย, การนวดไทย  และสาธิตการนวดเพื่อสุขภาพ นวดรักษา ดูแลแม่หลังคลอด ดูแลความงามใบหน้า
หลักสูตรการแพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา กระทรวงสาธารณสุขรายนามวิทยากรด้านเภสัชกรรมไทย, เวชกรรมไทย และนวดไทย
 1. อาจารย์ ประกอบ  อุบลขาว
 2. อาจารย์ ชัยพร  กลิ่นจันทร์
 3. อาจารย์ วุฒิ  วุฒิธรรมเวช
 4. อาจารย์ ชัย  พนมยันตร์
 5. อาจารย์ ปิ่นแก้ว  ตันนวล
 6. อาจารย์ ไกรสีห์  ลิ้มประเสริฐ
 7. อาจารย์ ชาตรี  เจตนธรรมจักร
 8. อาจารย์ วันทนี  เจตนธรรมจักร
 9. อาจารย์ คงศักดิ์  โกมุท
 10. อาจารย์ อภิชาต  ลิมติยะโยธิน

และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย 
1.  หลักสูตรเภสัชกรรมไทย (ระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี)        
ชั้นปีที่ 1
- พื้นฐานการแพทย์แผนไทย  
- การดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยการแพทย์แผนไทย
- สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
- เภสัชเวช (พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน)
- เภสัชวัตถุ, สรรพคุณเภสัช, คณาเภสัช, เภสัชกรรม
- กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม

ชั้นปีที่ 2
- กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
- กายวิภาคศาสตร์, สรีรวิทยา
- ระบบสาธารณสุขของประเทศ
- เภสัชวิเคราะห์
- ฝึกปฏิบัติการปรุงยาแผนโบราณ, ทำอาหารเพื่อสุขภาพ
- ฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมไทยในสถานพยาบาล
- ศึกษาภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร 4 ภาค

2.     หลักสูตรเวชกรรมไทย (ต่อเนื่องจากเภสัชกรรมไทย ระยะเวลาอบรม 1 ปี
- คัมภีร์แพทย์แผนโบราณ และการประยุกต์ใช้คัมภีร์
- การนวดไทยเพื่อการรักษาโรค
- ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 

แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้           
1.  กลุ่มวันอังคาร วันศุกร์                         เวลา  17.30 – 20.30 น.
           
2.  กลุ่มวันเสาร์ วันอาทิตย์                       เวลา  09.00 -  16.00 น.
 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.     ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปีขี้นไป
2.     จบการศึกษาภาคบังคับ และ สามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้

วันรับสมัครและหลักฐานการสมัครเข้ารับการอบรม
1.     เปิดรับสมัคร 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
2.     รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3.     สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษาอย่าละ 1 ชุด
4.     ค่าลงทะบียนเรียน 14,000 บาท/เทอม ( 1 ปีมี 2 เทอม)

3.  หลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาการนวดไทย อบรมวันจันทร์ วันศุกร์ เวลวา 06.00 -  16.30 น.
- หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชั่วโมง)  รับนักศึกษา 20 คนขี้นไปถึงจะเปิดอบรม
 
ค่าลงทะเบียนท่านละ  5,000 บาท  ระยะเวลาอบรม 5 วัน

- หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง)   รับนักศึกษา 30 คนขึ้นไปถึงจะเปิดอบรม

  ค่าลงทะเบียนท่านละ 8,000 บาท   ระยะเวลาอบรม 20 วัน

- หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง)
  
ค่าสมัคร  100 บาท  ค่าลงทะเบียน  13,000 บาท  ระยะเวลาอบรม  4 เดือน  ฝึกงานในโรงพยาบาล 1 เดือน
 
คุณสมบัติผู้สมัคร จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรขี้พื้นฐานระดับ 1 (หลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ 150 ชม.)

- หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง เพิ่มเติม)

  หลักสูตรนวดแผนไทย  372 ชม. ต่อยอดเป็นหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 327 ชม.
  สำหรับผู้ที่สนใจทำงานในโรงพยาบาลโดยตรง ระยะเวลาอบรม
7 วัน ฝึกงานในโรยพยาบาล 10 เคส 5 วัน ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท


- หลักสูตรนวดแผนไทย (800 ชั่วโมงต่อเนื่อง)

  สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง ค่าสมัคร 200 บาท ระยะเวลาอบรม 2 เทอม ค่าลงทะเบียน เทอมละ 14,000 บาท
  
อบรมวันเสาร์ วันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 16.00 น.

- หลักสูตรนวดแผนไทย (800 ชั่วโมง)

สำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง ค่าสมัคร 200 บาท  ระยะเวลาอบรม 4 เทอมค่าเทอมละ 14,000 บาท

4.  ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1
ค่าสมัครสอบ 400 บาท
คุณสมบัติผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานระดับ 1 (หลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ขี้นไป) 

5. ทดสอบเตรียมเป็นอนุกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1      
ค่าสมัคร 2,500 บาท
           
คุณสมบัติผู้สมัครจะต้องมีใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ
1 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1.     อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี  และต้องไม่เกิน 50 ปี
2.     เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อ
3.     ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา/หู และมีอวัยวะครบถ้วน
4.     ไม่เป็นผู้ที่กำลังตั้งครรภ์

เอกสารประกอบการสมัคร
1.     สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาวุฒิการศึกษา
2.     รูปถ่าย 1.5 นิ้ว  5 รูป

หมายเหตุ  เรียนในห้องเรียติดแอร์ทุกหลักสูตร 

6.  ศูนย์สาธิตคลินืคการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สุพรหมอาศรม
     เปิดบริการทุกวัน  เวลา 08.30 – 18.00 น.
v  นวดรักษา  250  บาท
v  นวดเพื่อสุขภาพคอร์สละ 200 บาท
v  นวดฝ่าเท้า 200 บาท
v  ประคบสมุนไพร 100 บาท
v  ทับหม้อเกลือ 350 บาท
v  นวดเพื่อสุขภาพ + นวดรักษา 500 บาท
v  ลูกประคบสดคู่ละ 120 บาท
v  จำหน่ายสมุนไพร ยาไทยตำรับ ยาไทยแคปซูล และเครื่องสำอาง

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 • มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา  โทร  02-588-5744, 02-588-5745
 • ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรม  โทร 02-527-2008, 02-527-7738, 02-527-7737
 • ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรม  โทร 02-149-5641
 • ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย สาขาการนวดไทย  โทร 02-965-9881
 • ศูนย์สาธิตคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สุพรหมอาศรม โทร 02-965-9636
 • เว็บไซต์ WWW.THAI-TMDF.COM

ปรับปรุงข้อมูล เดือนพฤศจิกายน 2555  

[ ย้อนกลับ ]

 

Search

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้74
mod_vvisit_counterเมื่อวาน200
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้274
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1257
mod_vvisit_counterเดือนนี้4101
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5318
mod_vvisit_counterรวมทุกวัน163849
Visitors Counter

มุมนักศึกษาและสมาชิก

สมัครเป็นสมาชิกมูลนิธิการแพทย์แผนไทยวันนี้ รับสิทธิประโยชน์มากมาย